Merkez Yönetmeliği

Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM), Rektörlüğe bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte kullanılan terimlerden;

a) “Enstitü” :İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

b) “Merkez :İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma  Merkezini (İYTE-MAM),

c) “Rektör” :İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  Rektörünü,

d) “Yönetim Kurulu”  :İYTE-MAM Yönetim Kurulunu,

e) “Müdür” : İYTE-MAM Müdürü

ifade eder.

 Amaç

Madde 3- Merkezin amacı, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında araştırmalar yapmak, disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize etmektir. Bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuar olanaklarını sağlamaktır.

 Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

Madde 4- Merkez, belirtilen amacı doğrultusunda aşağıdaki işlevleri yerine getirir.

a)    Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.

b)   Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek.

c)    Yapılacak araştırmalar için bölümler tarafından ortaklaşa kullanılan ve kullanılması planlanan laboratuar ekipmanlarının bu merkez altında bir araya getirilerek daha etkin kullanımını sağlamak.

d)   Enstitüde yapılan yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak.

e)   Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek.

f)    Özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek. Seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

g)    Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

 

 Organlar

    Madde 5- Merkezin organları şunlardır:

    a) Müdür ve Müdür Yardımcısı,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Danışma Kurulu,

    d) Araştırma ve Proje Grupları.

    Bunların belirlenmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

Madde 6- Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna seçilmiş ve başka bir birimde idari görevi bulunmayan öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Enstitü Yönetim Kurulu görüşü de alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, malzeme anabilim dalında deneyimi olan enstitü öğretim üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdür Yardımcısı, Müdürün yokluğunda yerine vekalet eder, vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Müdürün Görevleri

Madde 7- Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir.

    a) Merkezi temsil eder.

    b) Merkez Yönetim Kuruluna Müdürlük eder.

    c) Merkeze bağlı personelin ve fiziki alt yapının düzenli bir şekilde,

       kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlar.

    d) Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

    e) Yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri

       hazırlayıp, onay için Rektöre sunar.

    f) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna

       faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunar.

Yönetim Kurulu

Madde 8- Yönetim Kurulu, Enstitüde tam gün çalışan ve malzeme bilimi alanında yayın, araştırma, uygulama deneyimi ve birikimi bulunan:

a) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 13/b maddesi çerçevesinde Merkezde görevlendirilmiş, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında eğitim ve araştırma birikimi bulunan, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilecek üç,

b) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilecek beş kişi arasından Rektör tarafından seçilecek üç,

c) Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilecek üç kişi arasından Rektör tarafından seçilecek iki, d) Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mimarlık Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilecek iki kişi arasından Rektör tarafından seçilecek bir,

üyeden oluşur.

          Yönetim Kurulunun oluşturulma prosedürü Rektörlüğün tüm öğretim üyelerine konuyu duyurması ve adayların ilgili bölüm başkanlıklarına müracaatı ile başlar. Yönetim Kurulu üyelerinin görevi 3 yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla bir süre üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı yöntemle seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 9- Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez toplanır. Yönetim kurulunun görevleri;

a)    Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b)   Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

c)    Merkeze bağlı laboratuarların ve cihazların kullanım ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,

d)   İYTE de bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacı ile protokoller düzenlemek,

e)    Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirir ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamaktır.

Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 10- Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, İYTE içinden ve dışından konu ile ilgili bilim adamları,

sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden en fazla 12 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanarak, merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

 Proje Grupları ve Merkez Birimleri

Madde 11- Proje gruplarının ve Merkez Birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve görev süreleri Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Kadrolar

Madde 12- Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac

ı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13/b maddesi çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerle sağlanır.

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.